نام مرکز:              اصفهان 

مسئول مرکز:    آقای حمید رضا ابراهیمی 

تلفن شرکت:     3133686167

فکس:                3133686167

نشانی:             اصفهان میدان استقلال خیابان امام رضا خیابان امام جواد بلوار پرفسور میردامادی کوچه ابتکار هشتمین سوله سمت چپ