شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:              خوزستان 

مسئول مرکز:    آقای سلطانعلی کلبعلی بگدلی 

تلفن شرکت:     061-91002776

همراه مدیر:     09165780496

فکس:               061-91002775

نشانی:            اهواز - میدان پلیس راه قدیم اندیمشک روبروی فرماندهی انتظامی خوزستان - پادگان قدیم موشکی 64 الحدید