نام مرکز:                   مازندران 

مسئول مرکز:    

تلفن شرکت:         011-33348068

فکس:                   011-33348068

نشانی:                ساری - کیلومتر 2 جاده جویبار - روستای مفتی کلاه - کوچه حافظ - حافظ 5 - سوله محمد مهرنیا