نام مرکز:              کردستان 

مسئول مرکز:    آقای سید جمال محمودی 

تلفن شرکت:     87-33384701

همراه مدیر:     09188716353

فکس:                87-33384701

نشانی:             سنندج - شهرک صنعتی شماره 1 -خیابان چهارم