نام مرکز:                  گیلان

مسئول مرکز:    آقای مقصود رحیمی

تلفن شرکت:     013-33620719

فکس:                013-33620719

نشانی:             رشت - میدان گیل - روبروی ترمینال بزرگ - مجتمع انبارهای شالچی - انتهای خیابان اول