شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:               شیراز

مسئول مرکز:    خانم رستگار

تلفن شرکت:     071-37425374

فکس:                071-37425375

نشانی:            شیراز - بلوار ابوذر غفاری - خیابان کار - کوچه 5 - بن بست سمت چپ انتهای کوچه