شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:              قم

مسئول مرکز:    آقای آقاجانی

تلفن شرکت:     025-36642236

فکس:                  025-36644488

نشانی:            قم - جاده قدیم تهران - جنب دانشگاه پردیس کوچه 20 - پلاک 42