شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:            لرستان

مسئول مرکز:    آقای دکامی

تلفن شرکت:     066-33349436

فکس:               066-33349436

نشانی:           خرم آباد- قبل از پلیس راه کمالوند - روبروی شهرک تعمیرات خودرو زاگرس