شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:            لرستان

مسئول مرکز:    خانم سبزی

تلفن شرکت:     066-33349436

همراه مدیر:     09169678655

فکس:               066-33349436

نشانی:           خرم آباد- قبل از پلیس راه کمالوند - روبروی شهرک تعمیرات خودرو زاگرس