شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:             خراسان رضوی

مسئول مرکز:    آقای سید مهدی جعفریان

تلفن شرکت:     051-36513044

همراه مدیر:     09151779070

فکس:                   36513370-051

نشانی:                مشهد - بزرگراه آسیایی-آزادی127-چهارراه دوم سمت چپ-قطعه اول