نام مرکز:              کرمانشاه

مسئول مرکز:    آقای برهان آرش

تلفن شرکت:     083-34306221

فکس:               083-34306221

نشانی:             کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج(قزانچی) - چهار راه پنجم - ابتدای خیابان خوارزمی