شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:              کرمان

مسئول مرکز:    آقای حمید بهبودی نژاد  

تلفن شرکت:     034-32719735

فکس:               034-32719735

نشانی:             کرمان - شرف آباد - کوچه امام علی - روبروی کوچه 4